سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سیروس آذر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
هاجر جعفری عنصررودی – دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
مهرداد کوکبی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه، سامانه های دارورسانی هوشمند پاسخگو به عوامل تحریکی کاربردهای متعددی در زمینه علوم و مهندسی داروسازی دارا هستند . این قبیل سامانه ها قادرند بواسطة تغییر در میزان عامل تحریک اعمال شونده بر آنها از قبیل دما، فشارpHنور، میدان های الکتریکی و مغناطیسی و … مادة دارویی را حسب نیاز و به صورت هوشمندانه در بدن آزاد ،نمایند. از میان این سامانه های دارورسانی هوشمند، بیشترین تحقیقات بر روی سامانه های هوشمند پاسخگو به دما انجام پذیرفته است . در تهیة این قبیل سامانه ها اغلب از مواد پلیمری و هیدروژل های هوشمند استفاده م یشود. با توجه به اینکه مواد پلیمری هوشمند پاسخگو به دما و همچنین سامانه های مبتنی بر آنها، علاوه بر دما به سایر محرک ها نیز پاسخگو هستند، لذا در عمل و بواسطة تأثیر سایر محر کها، عملاً پاس خگویی سامانه با اختلال مواجه شده و رهایش مطلوب و مورد نظر دارو از آنها صورت نمی پذیرد. علاوه بر این، روابط ریاضی حاکم بر پاسخگویی آنها اغلب پیچیده و شامل روابط ریاضی دشوار است . از این رو در این تحقیق، یک سامانه دارورسا نی هوشمند پاسخگو به دما معرفی می شود که در آن، ر هایش دارو تنها تحت تأثیر تغییر دمای محیط آزاد سازی بوده و ضمناً روابط ریاضی حاکم بر آن به صورت قابل ملاحظ های ساده است.