سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود رفیعی – استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
حسین لاری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فاطمه عبدی پور – کارشناس ارشد زیست شناسی، آموزش و پرورش خر م آباد

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تنش خشکی بر پاسخ های آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت ، پژوهشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک ها ی کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان-خرم آباد به اجرا درآمد. کرتهای اصلی شامل سه سطح تنش خشکی از طریق دور آبیاری براساس ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۰ میلیمتر تبخیر تجمعی و کرتهای فرعی شامل چهار رقم ذرت دانه ای ۷۰۴، ۷۰۰، ۶۴۷، و ۵۰۰ بود . نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش میزان آنزی م پراکسیداز در برگ و ریشه ذرت افزایش ولی آنزیم کاتالاز کاهش یافت . همچنین با دیررس شدن رقم ، میزان آنزیم پراکسیداز در ریشه و برگ ذرت افزایش نشان داد ، بطوریکه در رقم دیررس ۷۰۴ حداکثر و در رقم میان رس ۵۰۰ حداقل بود. به نظر می رسد با طولانی تر شدن دوره رشد، گیاه فرصت بیشتری برای انطباق و سازگاری با شرایط تنش م ییابد که یکی از مکانیسم های این انطباق دفاع آنتی اکسیدانی می باشد.