سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رهگذر – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا تقی زاده – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

روشهای مختلفی برای حل معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت ارتعاشی سیستم یک درجه آزادی ارائه شده است. حل دقیق این معادله بستگی به شکل تابع بار دارد بطریکه برای برخی از توابع بار امکان پذیر بوده وب رای برخی دیگر ناممکن است. به همین سبب روشهای عددی مانند انتگرال دو هامل از یک سو و تقریب سازیهایی مثل تبدیل فوریه از سوی دیگر شکل گرفته اند. استفاده از موجک در دو اهه اخیر برای تقریب سازی امواج مختلف مخصوصا در علمالکترونیک رایج شده است. تنوع بسیار زیاد در شکل موجکها و همچنین موفقیت زیاد این روش در تحلیل امواج، نشان می دهد که استفاده از موجک برای کار با امواج زلزله نیز می تواند مفید باشد. در اینمقاله با استفاده از موجک هار روشی برای حل معادله دیفرانسیل حاکم بر ارتعاش سیستم یک درجه ازادی معرفی گردیدهو نشان داده شده است که این روش علاوه بر سیستمهای خطی، برای سیستمهای غیر خطی نیز قابل استفاده می باشد. از مزایای اینروش رابطه ریاضی نسبتا ساده و امکان استفاده از آن برای هر نوع بارگذاری می باشد. با استفاده از روش ارائه شده چند مثال عددی حل گردیده و سپس نتیجه با جواب دقیق و روشهای عددی دیگر مقایسه و در رابطه با دقت و کارایی آن بحث شده است.