سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هیربد بحرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی پاسخ عملکرد دانه و مطالعه ویژگی ها ی ظاهری دو هیبرید ذرت SC704 و SC700 به سطوح متفاوت تنش خشکی، پژوهشی گلخانه ای با استفاده از گلدان های بزرگ ۲۰ لیتری در سال ۱۳۸۶ در گلخانه بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار صورت گرفت. فاکتور اول این آزمایش را مقادیر متفاوت آب قابل دسترس در خاک درسه سطح FC، ۰/۸FC، ۰/۵FC و فاکتور دوم را دو هیبرید ذرت به اسامی SC704 و SC700 تشکیل می داد. ویژگی ها یی مانند عملکرد دانه، وزن خشک ساقه و بلال، طول بلال، تعداد دانه در ردیف بلال و ارتفاع بوته اندازه گیری شدند. بیشترین عملکرد دانه از تیمارهای رطوبتی شاهد (FC) به دست آمد. عملکرد دانه هیبریدهای SC704 و SC700 در تیمار ۰/۸FC با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند، به نحوی که عملکرد دانه در SC700 ا (۷۲/۹۶ گرم/گلدان) بیشتر از SC704 ا (۵۳/۱۳ گرم/گلدان) بود. تعداد دانه در ردیف بلال های دو هیبرید در تیمار ۰/۸FC با یکدیگر تفاوت معنی دار نشان دادند و تعداد دانه در ردیف بلال SC700 ا (۱۱/۳۳) بیشتر از SC704 ا (۶/۶۶) بود. هرچند در تیمار FC تعداد دانه در ردیف بلال در SC700 کمتر از SC704 بود . بطور کلی چنین بنظر می رسد که در شرایط تنش خشکی، هیبرید SC700 قدرت تحمل بیشتری نسبت به هیبرید SC704 داشته باشد.