سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریده طباطبایی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی قاسمی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین فتحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تاثیر عناصر آلیاژی کبالت، منگنز و تیتانیم و ضخامت پوشش بر خاصیت جذب امواج م ایکرویو فریت باریم مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور پودر فریت با سه ترکیب (در متن اصلی موجود می باشد) با استفاده از روش حالت جامد تهیه و با نسبت وزنی ۷۰ % با پلیمر پلی وینیل کلراید مخلوط گردید . پوشش تهیه شده بهضخامت های ۶/۴ ، ۱/۱ و ۱/۸ میلیمتر بر زیرلایه آلومینیومی آماده سازی شده پاشش شد . جهت حصول یکنواختی ضخامت پوشش، نمونه ها با سرعت چرخش ۳۰۰۰rpm به مدت ۳ دقیقه اسپین گردید . تکنیک پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت ارزیابی ساختار فازی و مرفولوژی دانه ها استفاده شد. به کمک دو پورتی مدل (HP) میزان تلفات انعکاس بر حسب فرکانس اندازه گیری شد. آنالیز پراش پرتو ایکس نشان دهنده ایجاد ساختار فریت باریم نوع (M) در همه نمونه ها بود . ذرات فریت دارای اندازه دانه ۵ میکرومتر بوده وشکل هگزاگونال آنها به خوبی قابل مشاهده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که پوشش فریت باریم با ترکیب (در متن اصلی موجود می باشد) و به ضخامت ۱/۸ میلی متر بیشترین میزان جذب امواج الکترومغناطیس در فرکانسهای بلند Ku را دارا میباشد.