سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کامران میرزاشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
شهرام کیانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا پاک نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

فسفر و پتاسیم از جمله عناصر غذایی پر مصرفی هستند که باید به میزان مطلوب در اختیار گندم قرار گیرد . گیاهان زراعی فقط درصد بسیار کمی از مقدار کل فسفر و پتاسیم مصرف شده ( به طور متوسط ۱۵ درصد فسفر و ۲۵ درصد پتاسیم ) را بازیابی می کنند و بقیه به ذخایر خاک اضافه می شود که برای گیاه بعدی قابل استفاده است . بنابراین به منظور جلوگیری از مصرف بیش از حد فسفر و پتاسیم که تبعات مثبتی از جمله کاهش هزینه ها و ایجاد تعادل بین عناصر غذایی در خاک را بدنبال خواهد داشت میزان عکس العمل گندم به فسفر و پتاسیم مصرف شده در کشت قبل ( ذرت دانه ای ) در جهت افزایش بازیابی فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک مورد ارزیابی قرار گرفت . لذا این تحقیق به منظور بررسی اثرات باقیمانده فسفر و پتاسیم مصرف شده در زراعت ذرت دانه ای بر عملکرد گندم در تناوب ذرت – گندم در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد – دزفول از سال ۱۳۷۸ به مدت سه سال اجرا گردید