سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید کاظملو، – بخش پیام نور، تهران، ایران
بابک دستمالچی، – آزمایشگاه کریستین دوپلر، انستیتوی حالت جامد و نیمرسانا، دانشگاه لین
رضا خردمند، – پژوهشکدهی فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، ایران
جواد زربخش –

چکیده:

در این مقاله نمودار پاشندگی در مرز ساختارهای نامتجانس موجبری بلورهای فوتونی مورد مطالعه قرار گرفته است، به همین منظور موجبر ساختار نامتجانس بلور فوتونی شامل میله های استوانهای از جنس سیلیکون در زمینهی دی الکتریک از جنس هوا در نظر گرفته شده اس ت . برای بررسی ویژگ ی های پاشندگی از روش FDTD همراه با روش تبدیل فوریه فضایی SFT) استفاده شده اس ت . مشاهده می شود کیفیت نمودارهای پاشندگی با ان ت خاب پنجره کایزر قادر به تفکیک مدهای نزدیک به مرز یک بلور فوتونی نامتجانس است