سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید قاسم حسینی – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی و مرکز پژوهشی مخابرات و کام
میرمجتبی میرصالحی – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
محمد مولوی – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
امیررضا عطاری – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

چکیده:

پاشیدگی رنگی در تارهای نوری نرخ انتقال اطلاعات در سیستمهای مخابرات نوری را محدود میکند. طراحی تار با پاشیدگی کم یا طراحی تارهای جبرانساز پاشیدگی می تواند راه حل مشکل فوق باشد. در این مقاله تارهای نوری سوراخ دار برای این منظور مورد تحقیق قرار گرفتهاند. این تارها میتوانند برای جبرانسازی پاشیدگی یا بکارگیری به صورت محیط انتقال نوری مفید باشند.
در مقاله حاضر روشهایی برای تغییر قطر حفرهها در لایه های متفاوت ارائه شده است که تارهای نوری ضریب شکست تدریجی را تداعی میکند. برای تحلیل تارهای نوری سوراخدار نرمافزاری بر مبنای روش تفاضل محدود حوزه زمان ۱ دو بعدی نوشته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در ساختار بررسی شده برخلاف تارهای سوراخدار معمولی که قطر حفره ها یکنواخت است، قطر حفره ها در هر لایه متفاوت درنظرگرفته شده است. با استفاده از نرم افزار نوشته شده اثر تغییر قطر حفرهها بر روی پاشیدگی بررسی شده است. ساختار بررسی شده دارای درجه آزادی بیشتری نسبت به تارهای سوراخدار متداول است در نتیجه طراحی این تارها برای نیل به مشخصه دلخواه ساده تر می شود.