سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدزکریا پزشکی – دانشکده پزشکی تبریز ، استادیار گروه پزشکی اجتماعی
رقیه بایرامی – کارشناس ارشد مامائی ، دانشکده پرستاری و مامائی تبریز

چکیده:

با توجه به اهمیت تشخیصدرست افراد مبتلا به اختلال جنسی با بکار گیری ابزارهای اندازه گیری روا و پایا این مطالعه جهت تعیین پایایی و روایی پرسشنامه تجارب جنسی آریزوناASEX) در زنان انجام گردید براساس نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای ۱۵۰ زن باردار در سه ماهه دوم و ۱۲۰ زن باردار در سه ماهه سوم بارداری از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی شهر تبریزانتخاب شدند. برای نشان دادن پایایی از روش آزمون مجدد در مورد ۳۰زن باردار و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد.با توجه به یافته های پژوهشهای مختلف مبنی بر شیوع بالای اختلال جنسی در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم ، برای اثبات روایی سازه ، وجود اختلال جنسی بر اساس پرسشنامهASEX و همچنین میانگین نمره هر کدام از سئوالات این پرسشنامه در سه ماهه دوم با سه ماهه سوم مقایسه گردید . از آزمون های کای تو و من ویتنی یو جهتآنالیز استفاده شد پرسشنامهASEX ابزاری روا و پایا برای بررسی تجارب جنسی در زنان می باشند