سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود ایزدی – بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدتقی آساد – بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
هومن راضی – بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

بیماری موزاییک رگه ای گندم یکی از مهم ترین بیماری ویروسی گندم در ایران محسوب می شود. به منظور بررسی برهمکنش اثر ژنوتیپ × محیط و میزان پایداری ارقام گندم د ر شرایط آلودگی بیماری موزاییک رگه ای گندم، هشت ژنوتیپ گندم در سه منطقه از استان فارس (اقلید، شیراز و داراب ) در دو سال (۱۳۸۵-۱۳۸۴) مورد ارزیابی قرار گرفتند . آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شدند . آزمون بارتلت متجانس بودن واریانس ه ای خطا در آزمایش های انجام شده را تایید کرد . نتایج تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه نشان داد که میزان مقاومت ارقام گندم به ویروس موزاییک رگه ای گندم در آزمایش های مختلف، متفاوت می باشد که بیانگر وجود برهمکنش ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش بیماری است . برای شناسا یی ارقام پایدار، پارامتر های پایداری متعددی شامل واریانس محیطی، ضریب رگرسیون و انحراف از خط رگرسیون بر اساس روش ابرهارت و راسل، ضریب تغییرات و اکووالانس ریک برای ارقام مورد آزمایش تخمین زده شدند . بر اساس پارامتر های پایداری، کراس عدل به عنوان پایدار ترین ژ نوتیپ مورد آزمایش شناخته شد . از آنجایی که رقم کراس عدل بیشترین میزان عملکرد دانه را داشت، به عنوان مطلوب ترین رقم مورد آزمایش در شرایط وقوع بیماری موزاییک رگه ای گندم معرفی می گردد.