سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وجیهه علیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
محمود هاشمی – استادیار دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

تونل گردنه رخ با طول ۱۴۰۰ متر، در مسیر جاده اصفهان به طرف شهرکرد در حال احداث است . مقطع تونل نعل اسبی با ابعاد ۸/۶۲ متر ارتفاع و ۱۳ متر عرض می باشد . این مقاله شامل ارزیابی ژئوتکنیکی از توده سنگ های مقطع خروجی و تحلیل پایداری مقطع برش زده در دامنه دهانه خروجی تونل گردنه رخ می باشد . ابتدا با استفاده از روش های تجربی، پایداری تونل و نوع
سیستم های نگهدارنده در مقطع خروجی تونل پس از حفاری، مورد بررسی قرار گرفته و سپس در روش عددی با استفاده از نرم افزار PLAXIS ، تنش ها و تغییر مکان ها در این زون مشخص شده
است و با توجه به میزان جابجایی های انجام شده و ظرفیت سیستم نگهداری، میزان و نوع سیستم نگهدارندهبدست آمده از روش تجربی با نتایج حاصل از این روش مقایسه گردیده است .
تحلیل پایداری شیب خاکی ترانشه ایجاد شده در دهانه خروجی تونل نیز به روش تعادل حدی با استفاده از نرم افزار مرتبط با آن SLOPEW انجام گرفت . در نهایت حداقل ضریب اطمینان حاصله
از روش های مختلف، نشان داده شد