سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سید رسول رمضان نیا – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطایی – استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین میرزایی نصیر آباد – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:
سنگها در اثر تقاطع ناپیوستگیهای مختلفی چون لایهبندی، درزه و گسل به قطعات (بلوکهای) مجزا تبدیل میشوند. در چنین شرایطی، بلوکهایی که از کمترین سطح تکیه گاهی برخوردارند، بحرانی ترین وضعیت را خواهند داشت. جابجایی بلوکهای بحرانی باعث سست شدن بلوکهای مجاور گردیده و سقوط و لغزش این بلوکها میتواند گسیختگیهای کلی را به همراه داشته باشد. لذا در این تحقیق از روش اتریشی برای تحلیل پایداری تونل و تأثیر رفتار توده سنگبر عملکرد TBM در منطقهی مورد مطالعه استفاده شده است . طبق نتایج طبقهبندی مهندسی توده سنگ برای واحدهای مختلف و ارتباط آن با روش اتریشی می توان نتیجه گرفت که واحدهای زمینشناسی مهندسی FZ و CZ در منطقهی مورد مطالعه از پتانسیل بیشتری برای ریزش و سقوط بلوکهای سنگی برخوردار میباشند