سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی احمدی – استادیار بخش معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانض
عبدالهادی قزوینیان – استادیار بخش معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سعید حسین آقایی فرد – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

سدهای بتنی دو قوسی نیروهای وارد بر بدنه را به تکیه گاهها منتقل می کنند و از این جهت پایداری تکیه گاه اینگونه سدها از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مقاله پایداری تکیه گاه های سنگی سد کارون ۴ را با استفاده از تئوری بلوکی وروش المان مجزا سه بعدی مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله تحلیل پایداری سه بعدی با استفاده از نرم افزار المان مجزای ۳DEC برای مطالعه تغییر شکل و توزیع تنش در تکیه گاه های سد کارون ۴ انجام شده است. با توجه به اینکه اعمال تمامی ناپیوستگی هابه مدل غیر ممکن بودهاست برای تعیین ناپیوستگی های کلیدی از تئوری بلوکی کمک گرفته شده است و از بقیه ناپیوستگی ها صرفنظر شده است. برای بررسی پایداری تکیه گاه ها میزان جابجائی در جهات نرمال و برشی ناپیوستگی ها بررسی شد و با توجه به نتایج حاصله مشخص شد که میزان جابجایی در ناپیوستگی ها ناچیز بوده و با بولت گذاری به صورت مقطعی به نحوی مناسب پایدار خواهند شد.