سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رحمانی باروجی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از روشهای معمول استهلاک انرژی در پایی ندست سد، بهره جستن از پدیدة پرش هیدرولیکی میباشد. این پدیده همراه با نوسانات فشار است که بایستی در طراحی دال حوضچة آرامش مد نظر قرار گیرد. در مقالة حاضر پس از بحث پیرامون نوسانات فشار ناشی از پرش هیدرولیکی، کل سیستم تخلیة سیلاب یک سد مخزنی به همراه خاک بستر آن، توسط نرم افزار Plaxis مدل شده و پدیدة تراوش تحت آنالیز قرار گرفته و میزان فشار برکنش وارد بر زیر دال حوضچه محاسبه گردیده است.سپس کنترل پایداری دال حوضچة آرامش و همچنین تحلیل تنش- کرنش آن تحت فشارهای ناشی از پرش هیدرولیکی، وزن دال و فشار برکنش وارد بر زیر آن توسط نرم افزارهایAnsys , Safe صورت گرفته است و در نهایت نوع میلگردها و نحوه آرماتورگذاری در این نوع دالها مورد بررسی قرار گرفته است و مشحض شده است که میلگردهایی که برای مسلح کردن حوضچه های آرامش به کار م یروند، اغلب از نوع میلگرد حرارتی بوده و کشش چندانی را متحمل نمی شوند. زیرا ضخامت این نوع دا لها نسبت به دا لهای متعارف، به دلیل غلبه کردن بر فشار برکنش، بیشتر بوده و لذا سهم بیشتری از خمش ایجاد شده را خود مقطع تحمل میکند.