سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاوه غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کوروش شهریار – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حفاًری تحت تعادل غالبا به منظور کاهش آسیب وارده به سازند، کاهش ریسک هرزروی سیال حفاری و افزایش سرعت عملیات حفاری مطرح میشود . در این مقاله پایداری چاه در یکی از میادین
نفتی ایران بوسیله نرم افزار FLAC با بحث بر روی نواحی تسلیم شده ( پلاستیک ) برای وزنهای مختلف سیال حفاری بر اساس آنالیز NYZA ، بررسی شده است . نتایج مدلسازی بیانگر آن است
که حفاری با سیالی به وزن ۷/۳۴ پوند بر گالن علاوه بر برقراری حالت تحت تعادل در کل مخزن ، باعث کاهش خطر ناپایداری دیواره چاه میگردد