سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه کیخائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
منوچهر حیدرپور – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدفرهاد موسوی – استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

احداث پل در رودخانهها باعث وقوع آبشستگی در پایه آن میگردد . یک روش پذیرفته شده برای برخورد با مسالة آب شستگی پایة پل، قرار دادن قطعات سنگچین در اطراف پی پل میباشد . اکثر تحقیقات صورت گرفته تاکنون بیشتر معطوف به استفاده از سنگچین به منظور کنترل آبشستگی در تکپایهها بوده است . اما آبشستگی در گروه پایه متأثر از عواملی است که در تکپایه مطرح نیست .: در گروه پایهها عامل تقویتکننده و حفاظ بودن بر میزان آبشستگی اطراف پایه تأثیر میگذارند . وجود عوامل ذکر شده باعث پیچیدگی فرایند آب – شستگی در حضور گروه پایهها میگردند . بررسی پایداری سنگچین در گروه پایهها در تحققیات گذشته مورد توجه نبوده است . در مطالعه حاضر پایداری سنگچین در گروه پایههای دو و سه تایی استوانهای واقع در امتداد یک خط در شرایط آب زلال مورد بررسی قرارگرفته است . نتایج حاصله نشان میدهد که در گروه پایه سه تایی پایداری سنگچین نسبت به تک پایه بیشتر میباشد . همچنین روند تغییرات عمق ناپایداری در گروه پایه مشابه به تک پایه میباشد .