سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد منصورزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود میرمحمدصادقی – استادیار مجتمع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق، اصفهان

چکیده:

در این مقاله، بعد از اشارهای به ویژگیهای خاکهای غیراشباع و سوابق پژوهشی در مورد آنها، به سوابق مطالعات درزمینه بررسی پایداری شیبهای خاکی غیراشباع و نیز به عوامل موثر در بررسی مقاومت برشی خاکهای غیراشباع و نظریه های ارائه شده در مورد آنها اشاره میشود و سپس نتایج بدست آمده از کاربرد برنامه کامپیوتری اجزای محدود UDAM که مخصوص تحلیل محیطهای خاکی غیراشباع نوشته شده است) مورد بحث قرار میگیرد. بخش دیگری از اهداف این مقاله،محاسبه فشار هوا و فشار آب حفر های ایجاد شده در اثر ساخت لایه ای خاکریز و تغییرات مقادیر این فشارها در اثر عوامل مختلف م یباشد. همچنین چگونگی کاربرد نتایج حاصل ازUDAM در بررسی پایداری شیبهای خاکی غیراشباع مورد بحث قرار م یگیرد. بر اساس این فرآیند و با استفاده از یک برنامه تعیین ضریب اطمینان پایداری به روش بیشاپ اصلاح شده،ضریب اطمینان بدست آمده برای شیبهای غیراشباع با شرایط معمولی خاکریز مقایسه می گردد