سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید هاشمی طباطبایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مجید رضایی – کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

ناپایداری شیبهای طبیعی و مصنوعی دراثرعوامل مختلف هرساله موجب خسارتهای مالی وجانی قابل ملاحظه ای درکشورهای مختلف می شود لذا شناخت تحقیق و دستیابی به راه حل ها و شیوه های مناسب جهت بررسی کنترل و پیشگیری ازخطرات ناشی اززمین لغزش بسیارضروری است هدف ازاین مطالعه بررسی و شناسایی محل کم خطر جهت اسکان مجدد اهالی روستای عزیزآباد ازتوابع شهرستان خلخال استان اردبیل میباشد جهت تعیین پارامترهای مقاومت برشی ازمعیار تجربی هوک و براون استفاده شد بدین منظور ابتدا امتیاز توده سنگ محاسبه و ضرایب s,m براساس آن تعیین گردید سپس با رسم دایره موهر مقادیر () بدست آمد براساس نتایج بدست آمده حداقل ضریب اطمینان درشرایط استاتیک و معادل استاتیک به ترتیب ۷/۳۱ و ۲/۷۵ است حداقل شتاب لازم برای تحریک شیب ساختگاه ۰/۴۹g می باشد که بسیاربیشتر ازشتاب افقی محاسبه شده محل مورد مطالعه ۰/۱۶۲g است لذا ساختگاه مذکور درشرایط اعمال نیروهای زلزله و بارندگیهای شدید پایدار خواهد بود