سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن بیگناه حمل آباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل,
امیر یزدان سپاس – موسسه اصلاح و تولید نهال وبذر
امیر قلی سنجری – موسسه اصلاح و تولید نهال وبذر
نبی اله نعمتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

تعداد ١٤ ژنو تیپ حاصل از برنامه های به نژادی ایستگا هها ی تحقیقاتی کشور,در ایستگاههای تحقیقاتی اردبیل، اقلید ، اراک، زنجان ، تبریز، مشهد، جلگه رخ ، میاندوآب و کرج از نظر میزان عملکرد و پایداری در قالب طر ح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های زراعی ١٣٨٢ و ١٣٨١ به مدت دوسال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه مرکب در بین مناطق درطی دوسا ل آزمایش نشان دادکه اثرمتقابل سال × مکان و ژنوتیپ × سال × مکان در سطح آماری ۰/۰۱ معنی دار بودند. این درحالی است که اثر ژنوتیپ واثرمتقابل ژنوتیپ × سال و ژنوتیپ × مکان غیر معنی دار بودند. به منظور تعیین ژنوتیپ هایی باعملکردبالاو پایدار از روش های مختلف پارامتری و غیرپارامتری به منظور تجزیه پایداری استفاده شد. ودر نتیجه, ژنوتیپ ها ی شماره ۲، ۴، ۸، ۷، ۶، ۵ و ۹ بعنوان ژنوتیپ ها ی سازگار در اکثر مناطق شناسایی شدند که از ثبات عملکرد و پایداری زراعی برخورداربودند ضمن آنکه ژنوتیپ های ۱، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴ نیز از پایداری خوبی برخوردار بودند.