سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم پیرامی زاده – دانشکده کشاوزی دانشگاه تهران
بهمن یزدی صمدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
یوسف ارشد – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
محمدرضا قنادها – دانشکه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

در ارزیابی های اثر تنش سرما در گیاهان زراعی یکی از شاخص های فیزیولوژیکی مورد استفاده نشست سلولی و پلاسمولیز شدن سلول گیاهان است. به منظور بررسی ژنتیکی مقاومت غشا پلاسمایی در برابرخ سارت سرما ده رقم گندم رایج کشور به روش دی آلل تلاقی داده شدند و پایداری غشا سلولی ۵۵ ژنوتیپ (۱۰ والدی و ۴۵ نتایج) اندازه گیری گردید.