سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا طباطبائی نژاد – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند
مهرداد شهپر – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند
الناز خداپناه – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

مهندسان شیمی اغلب با مدلهای غیرخطی و پدیدههای پیچیده فیزیکی از مقیاس میکروسکوپی ( ترمودینامیک آماری ) تا ماکروسکوپی مواجه هستند که این مدلهای غیرخطی در مسائل مهندسی شیمی نیاز به حل و یا بهینه سازی دارند . در حل مساله تعادل فازی برای مخلوط های چند جزیی در فشار و دمای ثابت معمولاً به دو نکته توجه می شود : چه فازهایی حضور دارند و درصد مولی اجزا
تشکیل دهنده در این فازها چقدر است . حل مسائلی از این قبیل مستلزم حل یک سری معادلات غیرخطی است . مسائل پایداری فازی، از روشهای ریاضی قابل محاسبه می باشند . روشهای Interval Analysis و Tangent Plane Analysis از جمله این روشهاهستند . روشهایی کهاساس آن روش Interval Analsis است، ابزار قدرتمندی جهت حل مسائل پایداری فازی هستند .
در سالهای اخیر روش Interval–newton /generalized bisection به عنوان یک روش مناسب در حل مسائل مهندسی شیمی، بخصوص بررسی پایداری فازها به کار رفته است . الگوریتم آن
توسط Stadtherr – Hua پیشنهاد شده و در سالهای اخیر توسط Brennecke ، Stadtherr ، Gau ،Danielو Hua برای معادلات حالت مختلف و شرایط متفاوت ترمودینامیکی مانند بدست آوردن نقاط آزوتروپ، نقاط بحرانی و غیره به کار برده شده است . در این کار برای بررسی پایداری فازها در مخلوطهای جامد – مایع، از مدل محلولهای منظم (Regular solution) استفاده شده است . همچنین با استفاده از حل عددی سیستم معادلات غیر خطی به روش تکرار Newton ، پایداری فازها بررسی شده و درصد مولی اجزا تشکیل دهنده در فازهای تعادلی، برای سیستمهای دو جزیی محاسبه شده است .