سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی کلاته عربی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مجتبی وهاب زاده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حبیب اله سوقی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
سید علی محمد آبرودی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

این بررسی به منظور جایگزینی ارقام تجاری منطقه با ارقام جدید گندم نان که دارای پتانسیل عمل کرد بالا و متحمل نسبت به بیماریهای رایج در منطقه باشند ، انجام گرفت . در این آزمایش ٢٠ ژنوتیپ گندم نان بهاره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در منطقه گرگان بهمدت سه سال همراه با شاهد های منطقه (تجن و شیرودی) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در طول دوره رشد و نمو ژنوتیپ ها، یادداشت برداری های لازم شامل تعداد روز تا سنبله دهی ، تعداد روز تا رسیدن ، ارتفاع گیاه و خوابیدگی انجام و وضعیت آن ها از نظر واکنش به بیماری های رایج منطقه از جمله زنگ زرد ، فوزاریوم سنبله، سپتوریوز برگ و سفیدک پودری یادداشت گردید . پس از برداشت نیز وزن هزار دانه و عمل کرد دانه ژنوتیپ ها تعیین شد . تجزیه واریانس مر کب داده ها نشان داد که براساس آن اثر متقابل ژنوتیپ در سال در سطح ١% معنی دار بود . به منظور مشخص کردن ارقام پایدار وبررسی و اکنش ارقام در سال های مختلف، تجزیه پایداری با استفاده از روش های واریانس محیطی و ضریب تغیرات و روش های غیر پارامتری واریانس و انحر اف معیار رتبه انجام گردید . نتایج حاصل از تجزیه پایداری به روش واریانس محیطی نشان داد که ژنوتیپ های شماره ۴، ۲ و ۲۰ به ترتیب دارای کمترین واریانس محیطی و بیشترین پایداری می باشند. همچنین بر اساس روش ضریب تغیرات محیطی ژنوتیپ ها ی شماره ۶، ۱۳، ۴، ۲ و ۲۰ به ترتیب دارای کمترین ضریب تغیرات محیطی و بیشترین پایداری می باشند. بر اساس تجزیه پایداری به روش ناپارامتری ژنوتیپ های شماره ۸، ۱۹، ۲۰ و ۲ به ترتیب با میانگین رتبه ۱۶، ۱۴/۳، ۱۳/۷ و ۱۲/۷ دارای بیشترین رتبه و کمترین واریانس و انحراف معیار رتبه می باشند. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس و روش های مختلف تجزیه پایداری ژنوتیپ ها ی شماره ٤ و ٢٠ در سال های مختلف پایداری بسیار خوبی دارد از نظر عملکرد محصول دانه نیز نسبت به شاهد منطقه (تجن و شیرودی) به طور قابل ملاحظه بیشتر است.