سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز گتمیری – دانشیار دانشکده فنّی دانشگاه تهران
سینا حسنعلی عراق – دانشکده فنّی دانشگاه تهران

چکیده:

فعّالیتهای مهندسی در نواحی ساحلی و فراساحلی، مسائل فراوانی را در رابطه با اندر کنش امواج با بستر خاکی ایجاد کرده اند که از نقطه نظر عملی از اهمّیت فراوانی برخوردار است. با چشم پوشی از اثرات تراکم پذیری سیّال حفره ای و نیز ارتجاعی بودن ساختار خاک، به همان معادلة لاپلاس بعنوان معادلة حاکم بر میدان فشار آب حفره ای در داخل بستر خواهیم رسید. جوابهای مربوط به توزیع فشار حفره ای ناشی از موج در اطراف لوله در این حالت قبلاً منتشر شده است. در حالیکه اگر تراکم پذیری سیّال حفره ای و ارتجاعی بودن شبکة خاک را هم منظور نماییم، به معادلات تئوری همبستة یک محیط متخلخل و ارتجاعی خواهیم رسید، که تحلیل این معادلات همبسته به مراتب پیچیده تر از حالات پیشین است. عمل موج باعث تغییر مکان خاک شده و تنشهایی را در فصل مشترک خاک-لوله ایجاد می کند. افزایش فشار آب حفره ای در سطح لوله، باعث ناپایدار شدن خاک اطراف لوله شده و در نهایت منجر به روانگرایی خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق، ارائة یک ارزیابی نظری از توزیع فشار آب حفره ای ناشی از موج در اطراف یک لولة مدفون در بستر متخلخل و ارتجاعی می باشد