سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم فخاریان – استادیار دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رسول عالمی – کارشناس ارشد، دانشکدة مهندسی عمران و محی طزیست، دانشگاه صنعتی امیرکب
مرتضی عبدی – کارشناس ارشد، دانشکدة مهندسی عمران و محی طزیست، دانشگاه صنعتی امیرکب

چکیده:

خوشبختانه در سالهای اخیر با درک اهمیت ضرورت دفع مهندسی-بهداشتی و رابطة مستقیم آن با سلامت اجتماع گامهای بزرگی در راستای اعتلای فرهنگ دفن در کشور برداشته شده که طرح وکوکای کهریزک تهران یکی ازشاخ صترین آنها به شمار م یرود. بروز برخی مسائل و مشکلات اجرایی در هنگام ساخت و بهر هبرداری، همانند نشت شیرابه از پیکرة مدفن و رخداد برخی گسیختگی های موضعی، و در نتیجه نگرانی از گسیختگی کلی مدفن سبب شد که طرح چنانکه باید به اتمام نرسد. از اینرو به منظور شناسایی علت این مسانل و پیشگیری از بروز وقایع مشابه و ارائة راهکارهای مفیددر طرحهای آتی مطالعة پایداری مجموعه در دستور کار این تحقیق قرار گرفت. به همین منظور، نخست سلسله آزمایشهایی بر روی اجزای مختلف مدفن از جمله خاکریزهای محیطی و مواد زائد مدفون با هدف دستیابی به پارامترهای مقاومتی این و مواد انجام شد.