سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
علیرضا فیضیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله پایداری استاتیک، دینامیک و گذرای یک نیروگاه آبی متوسط ( نیروگاه کوهرنگ با ظرفیت نصب ۳۵ مگاوات ) توسط نرم افزار تحت مطلب و PSAT ، GUI (Power System Analysis Toolbox) مورد مطالعه قرارگرفته است . در ابتدا با توجه به شرایط حاکم بر پروژه و اطلاعات اجزاء مختلف شبکه، مدلسازی سیستم قدرت صورت گرفته و مطالعات پخش بار در حوزه استاتیک انجام شده است . فرایندکار فوق الذکر برای گزینه های مختلف تکرار شده و نهایتا بهترین گزینه ولتاژ و پایداری استاتیکی استخراج گردیده است . از لحاظ افت با توجه به شرائط پروژه و ظرفیت نیروگاه و اتصال آن به پست ۶۳/۴۰۰ kV با سطح اتصال کوتاه بالا، می توان از مطالعات دینامیکی صرفنظر کرد . چرا که با وضعیت فوق مشگل خاصی برای سیستم بوجود نخواهد آمد . نهایتا با شبیه سازی اتصال کوتاه سه فاز ، قطع ناگهانی بارها و خطوط، پایداری گذرای سیستم مورد بررسی قرار گرفته است . با مطالعات نوسان زاویه بار ) )δ شرایط لازم زمانی جهت قطع کلیدهای فشار قوی استخراج گردیده است . محاسبه افت ولتاژ ها به دو روش عددی و برداری حاکی از قرار داشتن سیستم در وضعیت مرزی از نظر پایداری استاتیکی است . همچنین نتایج حاصل در بخش مطالعات گذرا نشاندهنده عدم پایداری در حالتی است که ولتاژ ۱puتوسط ژنراتورها تولید شده و تپ ترانسفورمرها در حالتعادی باشد . بنابراین در این بخش پیشنهاد استفاده از TCSC
و یا ترانسفورمر شیفت دهنده فاز ) ) PST جهت افزایش توان سنکرون کنندهپس از رفع خطا، در جهت بهبود پایداری گذرا ارائه شده است .