سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی بهجتی راد – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
فرشاد ورامینیان – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان

چکیده:

در این تحقیق هدف انجام محاسبات تحلیل پایداری هیدرات گازی با استفاده از کمینه سازی تابع فاصله صفحه بوسان بر رویه انرژی آزاد گیبس است . با توجه به این که قبل از انجام محاسبات مربوط به تبخیر ناگهانی به منظور تعیین مشخصات فازهای پایدار ، تعیین تعداد و نوع فازهای پایدار در حال تعادل الزامی است ، در ابتدا تابع TPDبرای فازهای بخار و مایع محاسبات شده و کمینه می شود و در ادامه به منظور تعیین تعداد و نوع فازهای پایدار حاصل از شکست فاز ناپایدار ، در دما و فشار مورد نظر و غلظت های به دست آمده از کمینه سازی تابعTPD مرحله اول به عنوان ترکیب اجزاء در فاز جدید ، تابع TPDمجددا برای هر فاز محاسبه شده و کمینه می شود . برای کمینه سازی تابعTPDاز روش الگوریتم ژنتیک استفاده می شود . در این تحقیق به بررسی پایداری هیدرات برای سیستم متان – آب در دو دمای ۲۷۴ و ۲۷۵ درجه کلوین و فشارهای مختلف پرداخته شده و به منظور تعیین مشخصات فازهای پایدار ، محاسبات تبخیر ناگهانی انجام شده است .