سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن تواضع – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت
اسلام مجیدی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
داریوش داودی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
منصور امیدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی کرج

چکیده:

اگرچه تنوع سوماکلونال به عنوان منبع جدیدی از تنوع در گیاهانی که به طور طبیعی تغییرات کمی را نشان می دهند یا ایجاد تنوع در آنها مشکل است مفید می باشد. اما در ریزازدیادی که هدف آن تکثیر ژنوتیب های انتخابی است مشکل آفرین می باشد. با توجه به اینکه ریزازدیاری ارقام نیشکر در برخی کشورهای تولیدکننده نیشکر و از جمله کشور ما در دستور کار قرار گرفته است، این تحقیق جهت بررسی ثبات کروموزومی گیاهچه های حاصل از کشت بافت رقم NCO-310 انجام گردید. ریز نمونه های جوانه انتهایی و جوانه جانبی پس از ضد عفونی سطحی روی محیط غذایی با پایه MA حاویKinetin 1 mg/l کشت گردیدند و پس از مرحله استقرار به روش مجموعه زایی شاخه (Shoot Proliferation) در محیط کشت با پایه ma حاوی BAP 3 mg/l بصورت مایع تکثیر گردیدند. محیط آشت با پایه MS حاوی ۳g/l و IBA 1mg/l ذغال فعال جهت ریشه زایی شاخه ها استفاده شد و پس از ریشه زایی، سلول های مریستم ریشه گیاهچه های حاصل به روش اسکواش مورد مطالعه کاریوتیپی قرار گرفتند. با پیش تیمار آلفا _ برومونفتالین و رنگ آمیزی با هماتوکسی لین در تکنیک اسکواش، نمونه های متافازی مناسب جهت شمارش کروموزمها و مقایسه با تعداد کروموزومهای سلولهای شاهد بدست آمد.