سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد یوسفی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حمید رضا نیکخواه – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
بهزاد سرخی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ایرج لک زاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور تعیین پایداری عملکرد و بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط تعداد ٢٠ رقم و لاین امیدبخش جودر طی سال های زارعی ۸۲-۱۳۸۰ (به مدت دو سال ) در ۴ ایستگاه منطقه گرم کشور شامل ایستگاه های اهواز ، زابل ، مغان و گنبد در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایش یکنواخت سراسری مورد بررسی قرار گرفتند . در تجزیه واریانس مرکب بر روی عملکرد تیمارها، اختلاف معنی دار برای اثرات مکان، سال * مکان و اثر رقم * مکان * سال محاسبه گردید . ارقام و لاین های برتر با استفاده از مقایسه میانگین عمل کرد به روش دانکن مشخص شدند . لاین های شماره ۱۳، ۴ و ۵ با داشتن عمل کرد ۴/۳۶، ۴/۳۵ و ۴/۲۷ تن در هکتار بیشترین مقدار عملکرد را دارا بودند . با توجه به معنی دار بودن اثر رقم × مکان × سال جهت بررسی دقیق تر اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط و تعیین سازگاری ژنوتیپ ها از روش های مختلف تجزیه پایداری استفاده شد . با توجه بهمعیارهای پایداری مورد استفاده و سایر خصوصیات (مقاومت به بیماری، خوابیدگی و تیپ زراعی ) لاین شماره ۵ (EBYTW80-5) و ۱۵ (EBYTW80-15) می توانند برای معرفی ، به برنامه های به زراعی و آزمایشات تحقیقی ‐ ترویجی پیشنهاد شوند.