سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا نیکخواه, – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
احمد یوسفی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
احمد رضا کوچکی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
بهزاد سرخی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور تعیین پایداری عملکرد و بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط تعداد ٢٠ رقم و لاین امیدبخش جودر طی سال های زارعی ۸۲-۱۳۸۰ (به مدت دو سال ) در ١٠ ایستگاه منطقه سرد کشور شامل ایستگاه های کرج، زنجان، تبریز ، مشهد ، میاندوآب ، جلگه رخ ، اراک، همدان، اردبیل و بروجرد در قالب طرح پایه بلوک های کاملتصادفی با سه تکرار در آزمایش یکنواخت سراسری مورد بررسی قرار گرفتند. در تجزیه واریانس مر کب بر روی عملکرد تیم ارها ، اختلاف معنی دار برای اثرات سال ، مکان، سال * مکان اثر رقم * مکان * سال نشان داده شد . با استفاده از مقایسه میانگین عملکرد به روش دانکن ارقام و لاین های برتر مشخص شدند . لاین های شماره ۱۳، ۱۶، ۱۵، ۳، ۷ و ۱۱ با داشتن عمل کرد ۷/۳۳، ۷/۱۳، ۷/۱۱، ۷/۱۰، ۷/۰۷، و ۷/۰۶ تن در هکتار بیشترین مقدار عملکرد را دارا بودند. با توجه به معنی دار بودن اثر محیط × مکان * سال جهت بررسی دقیق تر اثرات متقابل ژنوتیپ × رقم و تعیین سازگاری ژنوتیپ ها از روش های مختلف تجزیه پایداری استفاده شد . با توجه به معیارهای پایداری مورد استفاده ، مقاومت به بیماری و سرما ژنوتیپ های شماره ۱۳ (EBYTC80-13) و ۷ (EBYTC80-7) به عنوان ارقام برتر شناخته شدند ، که این دو ژنوتیپ می توانند برای معرفی ، به برنامه های به زراعی و آزمایشات تحقیقی ‐ ترویجی پیشنهاد شوند.