سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی منشی زاده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گروه رودخانه و دریا؛ مدیر سا
آرش نیکخواه – مرکز تحقیقات آب، بخش مهندسی سواحل
فرهاد یزدانی – کارشناس ارشد گروه مهندسی دریا، مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

در مقاله حاضر نتایج حاصل از مطالعات مدل سازی فیزیکی مقطع موج شکن بندر پتروشیمی پارس و چگونگی عملکرد این مقطع درخصوص محورهای ذیل ارائه گردید هاست. بدیهی است موارد ذک رشده، عملا بیان کننده اهداف مطالعه می باشد.۱. بررسی پایداری مقطع مو جشکن، بخصوص پایداری بلوک های آنتی فر در مقابل برخورد امواج طرح۲. بررسی چگونگی عملکرد مقطع در جلوگیری از عبور و روگذری امواج ۳. تعیین میزان بالاروی و پایین روی موج روی شیب سازه۴. ارزیابی و مقایسه عملکرد مقطع در حالت های مختلف چینش آنتی فر و نوع دیواره تاج در حال تهای زیر:• چینش نامنظم بلوک های آنت یفر به همراه دیواره تاج به صورت دال بتنی• چینش منظم بلو کهای آنتی فر به همراه دیواره تاج از نوع بلوک های آنت یفر در دو ردیف در کنارپوشش سیمانی • چینش نامنظم بلوک های آنتی فر با الگویی متفاوت نسبت به حالت اول به همراه دیواره تاج مشابه حالت دوم