سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر جندقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ام البنین بذرافشان – دانش آموخته کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری
معصومه باغانی – دانش آموخته کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری

چکیده:

هر ساله در مناطق مختلف جهان در اثر وقوع سیلاب، خسارات مالی و جانی زیادی بوقوع می پیوندند. گسترش حوزه های شهری، تغییرات کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیر اصولی و عدم رعایت حریم رودخانه ها باعث تشدید خسارات سیلاب می شود. بنابراین شناخت مناطقی که در معرض خطر سیلاب قرار دارند، جهت مدیریت اصولی و کنترل سیلاب در حوزه های آبخیز شهری امری ضروری است. در تحقیق حاضر پایداری ۵ پل که عمدتا در مناطق مسکونی و پر جمعیت شهر گرگان واقع شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از ایستگاه هیدرومتری ناهارخوران، مقادیر دبی های حداکثر سیلابی با دوره بازگشت های مختلف از روش مجموع مربعات باقیماند و روش تجربی کریگر برای مقاطع پل ها محاسبه و سپس با عملیات میدانی و استفاده از روش مانینگ حداکثر توان آبگذاری پلها نیز محاسبه گردید. در این بررسی مشخص گردید پل های پایین دست توان آبگذاری دبی با دوره بازگشت های بالا را ندارند.