سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا کامیاب – دانشجوی دکتری دانشگاه آز

چکیده:

یکی از اهداف اصلی مطالعـات پایـداری گـذرای سیسـتمهای قدرت، تعیین زمان بحرانی رفع خطا ) ) Tcr است . یـک روش سریع و مستقیم برای محاسبه زمان بحرانی رفـع خطـا، روش استفاده از تابع ا نرژی گذرا ( روش ) Kakimoto است . در ایـن مقاله نشان داده شده اسـت کـه بـا اسـتفاده از ایـن روش، در Tcr مواردی نظیر افزایش بار سیسـتم، مقـادیر غیـر دقیقـی از بدست می آید و لـذا در ایـن مـوارد اسـتفاده از تـابع انـرژی تصحیح شـده ) ) Corrected Energy Function پیشـنهاد شـده است که نتـ ایج دقیقتـری در اختیـار مـی گـذرد . تـابع انـرژی گذرای تصحیح شده شامل تابع انرژی جنبشی و تـابع انـرژی پتانسیل گذرای تصحیح شده می باشد که در این مقاله معرفی گردیده اند . استفاده از تابع انـرژی تصـحیح شـده در برخـی موارد نیاز به دقت بیشتری دارد که در این مقاله به این مـوا رد اشاره شده است . کارائی روش پیشنهادی بر روی یک سیسـتم قدرت تست ۴ باسه بررسی می گردد .