سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر امیری – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منبابع طبیعی همدان
قاسم اسدیان – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منبابع طبیعی همدان

چکیده:

برای رسیدن به وضع مطلوب وآینده نگری در مدیریت منابع آب هر منطقه، شناسایی پتانسیلهای آبی ونیازهای آن منطقه لازم و ضروری می باشد سیستم های کارست یکی از پتانسیلهای مناسب آبی بوده که حجم عظیمی از آب را در طول سال تخلیه می نمایند بخش جنوبی حوضه شهرستان نهاوند یک منطقه کارستی است وحجم تخلیه سالیانه آن قابل توجه می باشد.جهت شناخت پتانسیل کمی آب این منطقه، آمار و اطلاعات چشمه های کارستی منطقه جمع آوری و بکمک فرمول تاریسمان و نمودارها حجم تغذیه و تخلیه سیستم کارست آن محاسبه وبرآورد گردید.نتایج نشان داد که سالیانه بطور متوسط حدود ۲۴۳ میلیون متر مکعب آب توسط حدود ۱۰۰ چشمه از منطقه تخلیه می شود که حدود ۹۰ میلیون متر مکعب آن در فصول بارش از منطقه خارج شده و مورد استفاده قرار نمی گیرد. بررسی هیدروگراف واحد آب زیر زمینی دشت نهاوند واقع در شمال منطقه کارست نشان می دهد که سالیانه افتی معادل ۱/۳۳ متر برابر با ۴۵میلیون متر مکعب در این سفره بوجود م یآید و از طرف دیگر با توجه به نرخ رشد جمعیت در حوضه شهرستان نهاوند،درسال ۱۴۰۰ این شهرستان به حدود ۱۶ میلیون متر مکعب آب شرب نیاز خواهد داشت که حدود ۱۱ میلیون متر مکعب آنرا م یتوان از طریق تغذیه مصنوعی و یا سد سازی از چشمه های کارستی منطقه تامین نمود.بنابراین با مهار آب چشمه های کارستی در منطقه علاوه بر جبران افت آب زیرزمینی هم می توان آب سالم و مناسبی برای اکثریت جمعیت منطقه تامین نمود وهم حجم آب بخش کشاورزی منطقه را به میزان حدود ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش داد