سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا لبافی حسین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
اسداله حجازی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
فریبا میقانی – بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه آفات و بیماریهای گیاهی
حمیده خلج – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی توان آللوپاتی ارقام گندم (شیراز، طبسی و نیک نژاد) و اثر تاریخ کاشت ماشک گل خوشه ای (کشت تاخیری، کشت همزمان) بر رشد اولیه ماشک آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در آزمایشگاه بخش علف های هرز، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد . آزمایش براساس روش هم ارز کده -‐ آگار (equal – compartment – agar) صورت گرفت. به منظور کاشت بذر تاخیری علف هرز، ۱۶ بذر پیش جوانه زده ارقام گندم ۷ روز قبل از بذر افشانی و ۱۶ بذر پیش جوانه زده علف هرز در بشر محتوی ۵۰ میلی لیتر محلول آگار ۰/۳ درصد، کشت شدند . برای کاشت بذر همزمان، ۱۶ بذر پیش جوانه زده ارقام گندم روی نیمی از سطح آگار و ۱۶ بذر پیش جوانه زده ماشک گل خوشه ای همزمان روی نیمی دیگر از سطح آگار، کشت شد . گیاهچه های علف هرز پس از ۱۰ روز بر داشت شدند . بر طبق نتایج بدست آمده ارقام گندم تنها بر ارتفاع ریشه ماشک گل خوشه ای اثر معنی داری داشتند . اثر تاریخ کاشت ماشک نیز بر ارتفاع گیاه کامل و ساقه و وزن خشک ساقه معنی دار بود. در اثر متقابل ارقام گندم و زمان کاشت، ارقام گندم بر ارتفاع ریشه علف هرز در هر دو زمان کاشت و بر ارتفاع ساقه تنها در کشت همزمان و بر وزن خشک ریشه تنها ر کشت تاخیری با هم تفاوت معنی داری (۰٫۰۵=P) داشتند.