سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان یارمحمدی –
منوچهر چیت سازان –
کاظم رنگ زن –
سیدیحیی میرزایی –

چکیده:

روند افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی در بخش¬های مختلف باعث آلودگی منابع آب زیرزمینی و کاهش کیفیت این منابع شده و ادامه این روند کاهش شدید منابع قابل مصرف را به همراه خواهد داشـت. منـابع آب زیرزمینـی دشت¬هـای خوزستان خصوصـاَ دشت عقیلی نیز از این قاعـده مستثنـی
نمی¬باشد. در این راستا ارزیابی پتاسیل آسیب¬پذیری آبخوان¬ها یکی از فاکتورهای مهم مدیریتی جهت پیشگیری از افزایش آلودگی در سال¬های آتی خواهد بود. در حال حاضر روش¬های مختلفی برای پتاسیل¬یابی آلودگی وجود دارد که یکی از این روش¬ها، روش SINTACS است که در این تحقیق از این روش برای ارزیابی آسیب¬پذیری آبخوان دشت عقیلی استفاده شده است. هفت پارامتر مهم هیدروژئولوژیکی (عمق تا سطح ایستابی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، محیط غیراشباع و هدایت هیدرولیکی) در روشSINTACS ترکیب گردیده و از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نیز برای ساختن نقشه آسیب¬پذیری با همپوشانی داده¬های هیدروژئولوژیکی موجود استفاده شده است. نتایج حاصل از روش SINTACS نشان می¬دهد که آسیب¬پذیری خیلی زیادحدود ۰۶/ درصد در شمال دشت، آسیب¬پذیری زیاد حدود ۴۷/۶ در غرب و شمال غربی دشت در مجاور رودخانه کارون، آسیب¬پذیری متوسط تا زیاد حدود ۳۱/۶، آسیب¬پذیری متوسط حدود ۵۷/۶ در نواحی شرقی و مرکز دشت و آسیب¬پذیری کم حدود ۲/۹ درصد به صورت تکه¬های پراکنده نواحی شرقی منطقه را پوشش می¬دهد.