سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا راستیان – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
فرشته نعیم‌پور – دانشکدة مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق متابولیسم رشد سلول در استفاده از هر یک از اسیدهای آمینه بعنوان تنها منبع کربن، نیتروژن و انرژی در استرپتومایسسها مورد بررسی قرار گرفته شده است . بدین منظور ابتدا شبکة واکنشهای متابولیکی شامل کلیة واکنشهای آنابولیسم و کاتابولیسم سلولی برای این گروه از میکروارگانیسمها جمع آوری و سپس یک مدل استوکیومتری بر اساس موازنه های جرمی بدست آورده شده است. این مدل برای حداکثر نمودن تابع هدف رشد از طریق برنامه ریزی خطی با استفاده از نرم افزارlingoحل گردیده است. توزیع فلاکسهای متابولیکی درغالب یک نقشة متابولیکی همراه با مقادیر عددی فلاکسها بر اساس نتایج محاسباتی برای یک اسید آمینه ارائه گردیده است. نتایج این محاسبات و نیز اثر تعداد کربن اسیدهای آمینه در رشد در جدول آورده شده است.