سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمجتبی میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
امید نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بهرهبرداریازانرژیبادجهتتولید برقبااستفادهازتوربینهایبادی،ازجملهکاربردهایسبزتولیدانرژیوموردعلاقهجامعهکنونیبشراست.ازعمدهکا ربردهایدیگرانرژیباد،بهرهبرداریبهمنظورپمپاژآبدرنواحیمختلفاست،اینعملبااستفادهازپمپتوربینهایبادیمیسرمیباشد. در این مقاله، یک تحلیل آماری روی دادههای بادی در استان یزد انجام شده است. ابتدا متوسط ماهانه سرعت باد و گلباد جهت وزش باد بررسی گردیده است. سپس با تخمین پتانسیل انرژی باد توسط تابع توزیع احتمال ویبول برای دوره مورد بررسی، چگالی توان باد بدست آورده شده است