سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسترن حجتی – سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

منطقه زمین گرمایی خوی در ۳۵ کیلومتری جنوب غرب شـهر خوی قرار دارد . یک چاه به عمق ۶۰۰ متر در شـمال چشـمه های دره خان و چشمه های دره خان بالا بـه منظـو ر بررسـی زمین شناسی عمقی در منطقه اکتشافی حفر شده و از منطقـه مورد مطالعه ۳۲ نمونه آب برای تعیین میزان عناصر محلول در آن برداشت شده است . برای مرز بنـدی شـیمیایی آب چشـمه , هــــای منطقــــه از نمــــو دار هــــای مثلثــــی (SO4)HCO3,CL) وMg,Ca,Na +2استفاده شـده کـه کلیـه چشـمه های مربـوط بـه مخـازن زمـین گرمـایی خـوی در محـدوده شیمیایی (Mg,Ca)-HCO3 قرار میگیرد . مخزن زمـین گرمـایی این منطقه در داخل سنگهای تر شیری بخش شمالی دره قطـور در محدوده دره خان بالا قرار دارد . گسل تراستی دره خان بالا مهمترین شکستگی منطقه می باشـد کـه در ظهـور گرمتـرین چشــمه هــای منطقــه نقــش اساســی داشــته اســت . مطالعــات ژئوفیزیکی، مخزن زمین گرمایی را در اعماق ۷۰۰-۹۰۰ متری منطقهمشـخص مـی نمایـد . پتانسـیل مخـزن مـذکور حـدود Ea=12528(Kj / m3) برآورد می گردد . از انـرژی ایـن مخزن می توان جهت خشک کـردن محصـولات کشـاورزی، پــرورش آبزیــان، پــرورش گیــاه بــه روش گلخانــه ای و کــار بردهــای صــنعتی مثــل تقویــت بلوکهــای ســیمانی، تبخیــر و همچنینذوب برف ویخ سطح جاده ها استفاده کرد