سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا حاجی زاده – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی –مخازن هیدروکربوری، دانشکده مهندسی و نفت
امیر بدخشان – دکترای مهندسی نفت دانشکده مهندسی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
وحید تقی خانی – دکترای مهندسی شیمی دانشکده مهندسی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رسوب آسفالتین و واکس در تولید از بسیاری از مخازن نفتی ایران به یک معضل اساسی تبدیل شده است . به جهت بررسی رفتار رسوب گزاری آسفالت ین نفتها ی مختلف سبک و سنگ ین وپ یش ب ینی بهتر ین روش جلوگ یری و یا درمان این مشکل یک مطالعه پژوهش ی جامع به انجام رس ید. این مقاله پتانسیل رسوب گ زاری نفتها ی مختلف را ( ۸ نمونه نفت سبک و سنگ ین) در دوران تول ید به روش تخل یه طب یعی تشر یح م ی نما ید. برای ا ین منظور محاسبات سه فاز ی ق یم و همکارانش مورد استفاده قرار گرفت . در این روش آسفالتین خالص در نفت به عنوان فاز جامد در نظر گرفته شده و بخش سنگین نفت به دو قسمت رسوب گزار و غیر رسوب گزار تقسیم گردید . نتایج مطالعه که فشار نقطه شروع آسفالتین و مقدار آن را مقایسه می کند نشان دهنده این است که : الف) پتانسیل رسوب گزاری در نفتهای سبک به شدت به طبیعت مولکولی آن که در نفتها ی مختلف بس یار متفاوت است بستگ ی دارد . ب) نفتهای سبک رفتار پ یچی ده تر ی در رسوب گزاری نسبت به نفتهای سنگین از خود نشان می دهند. ج) نفتهای فرار(volatile oils)بسایر ناپایدار بوده و نسبترسوب به مقدار محتوای اجزای سنگین در آنها بیشتر ار نفتهای سنگین است.
جزئیات مقاله در ادامه آمده است.