سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی ززولی –
انوشیروان محسنی بندپی –
افشین صادقی –

چکیده:

مقدمه و اهداف: بازیافت یکی از بهترین گزینه ها در مدیریت مواد زائد جامد می باشد که از نظر اقتصادی و زیست محیطی دارای فواید قابل توجهی می باشد. یکی از مواد قابل بازیافت کاغذ و مقوا می باشد. امروزه بازیافت کاغذ و کاربرد آن در تولید مجدد بدلیل محدودیت منابع خام لیگنو سلولزی، مصرف روز افزون کاغذ و مقوا، مسائل زیست محیطی و اقتصادی شدیداً مورد توجه قرار گرفته است بطوریکه سهم جهانی بازیافت کاغذ بطور متوسط حدود ۳۵ درصد است. یکی از منابع مهم تولید کاغذ، ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی هستند. آگاهی از میزان کاغذ تولیدی ادارات در مدیریت مواد زائد و بازیافت اهمیت دارد. لذا هدف از این مطالعه تعیین میزان تولید کاغذ باطله و پتانسیل بازیافت کاغذ در ادارات کل استان مازندران می باشد. روش کار: این مطالعه که یک مطالعه توصیفی مقطعی است در ۲۰ اداره کل و یا سازمان مستقر در مرکز استان ما زندران که بصورت تصادفی انتخاب شدند در سال ۱۳۸۴ انجام شده است. کاغذ باطله تولیدی واحدهای انتخابی در پایان وقت اداری تفکیک و توسط یک ترازوی دقیق وزن شد و این عمل برای هر اداره بمدت یک هفته در هر ماه انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان کاغذ باطله تولیدی در بین ادارات به ترتیب مربوط به آموزش و پرورش و مؤسسه بازیافت می باشد. اما از نظر سرانه تولید به ازای هر پرسنل، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی به ترتیب با ۲/۰۵۸ و ۰/۱۹۲ کیلوگرم به ازای هر نفر در ماه دارای حداکثر و حداقل سرانه تولید کاغذ می باشند. همچنین میزانت ولید کاغذ باطله در روز اول (شنبه) و آخر (پنجشنبه) اری هفته به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار است ا ما ختلاف شان معین دار نیست (Pvalue<0/05). تنها در یک اداره عمل جداسازی کاغذ از سایر زباله و در نهایت فروش آنها انجام می شود. بحث و نتیجه گیری: مدیریت مواد زائد در ادارات نیاز به توجه بیشتری دارد وب اید نگرش مدیران بخصوص بخش خدماتی تغییر یابد تا مواد زائد بخصوص کاغذ را بعنوان یک ماده با ارزش تلقی نمایند. متولیان مدیریت مواد زائد کشور باید نسبت به تدوین دستورالعمل جمع آوری و بازیافت مواد زائد ویژه ادارات اقدام نمایند تا تمام ادارات مطابق آن عمل نمایند. محاسبات ارزش اقتصادی نشان می دهد که بازیافت کاغذ در ادارات صرفه اقتصادی دارد.