سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پروانه جعفری – پژوهشکده مهندسی جهاد
احسان درونه – پژوهشکده مهندسی جهاد
قدرت الله محمدزمانی – پژوهشکده مهندسی جهاد
سیدعلی علویان شهری – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

میکروارگانیسهای تک یاخته اخیرا به عنوان منبع پروتئین برای مواجه بامعضل غذا در قرن بیست و یکم مطرح شده اند. با توجه به نرخ بالای رشد میکروارگانیسمها نسبت به سایر منابعپروتئین و درصد بالای پروتئین جرم سلولی این ایده بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با غربال سازی خاک آلوده به هیدروکربن های نفتی دراطراف چاههای نفتی، میکروارگانیزم های مصرف کننده ترکیبات یک کربنه با خصوصیات جالب توجه جدا گردیدند. از بین ۱۶۰ سویه جدا شده تنها دو سویه بواسطه کاراییبالاتر رشدی انتخاب شد که به جنس های متیلوباکتر و سودوموناس تعلق داشتند. سپس تاثیر شرایط مختلف محیط کشت از جمله دما (۲۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد) ، غلظت آغازین متانول (۵ تا ۱۸g/l) و PH (5 تا ۸) بر میزان رشد در سیستم بسته تعیین گردید. حداکثر تولید پروتئین (۷۰%) در سویه متیلوباکتر در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد، متانول ۱۰g/l و PH6/8 حاصل شد. در سودوموناس جدا شده حداکثر تولید پروتئین در دمای ۳۶ درجه سانتی گراد، متانول ۱۲g/l و PH:7,12 مشاهده گردید. میزان درصد پروتئین حاصله از دو سویه تقریبا مشابه بود ولی با توجه با رشد و بیومس تولیدی بالاتر متیلوباکتر، پروتئین حاصله از آن در یک دوره کشت بسته بیشتر است. در نهایت سنتیک رشد دو سویه مورد بررسی قرار گرفته است و نسبت به هم مقایسه شده اند. پس از آزمایشات تکمیلی امکان استفاده از این سویه در کشت پیوسته و تولید صنعتی پروتئین تک یاخته وجود دارد که تحقیقات در این زمینهدر این پروژه ادامه یافته است و نتایج آن در آینه منتشر می شود.