سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق قائم پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد عشقی پور – کارشناس ارشد تکتونیک، گروه مطالعات ژئوتکنیک شرکت مهندسین مشاور مهاب

چکیده:

در حفاری تونل ها درون توده سنگ های ناهمگن و کم مقاومت مانند شیل ها و شیست ها، پیش بینی سریع مشکلات ممکن در هنگام حفاری تونل بسیار مهم می باشد. در این مقاله مساله لهیدگی در مسیر قطعه دوم تونل آزاد به دلیل وجود توده سنگ های فلیتی و اسلیتی با مقاومت پایین دارای پتانسیل لهیدگی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از چهار روش تجربی استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده میزان لهیدگی و درصد تغییر شکل دیواره تونل نسبت به شعاع آن در مقطع بحرانی با بیشترین ارتفاع روباره(۷۶۰متر) تعیین و سپس مقدار فشار نگهدارنده با استفاده از رابطه هوک-مارینوس محاسبه شده است.