سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان ذبیحی نائینی – موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حجمیدرضا سیاهکوهی – موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

تجزیه طیفی در صفحة زمان – فرکانس ابزاری قدرتمند برای تحلیل داده های لرزه ای است . برای بررسی محتوای کلی فرکانسی یک سیگنال می توان از تبدیل فوریه استفاده کرد . اما برای سیگنالهای غیر ایستا، از جمله سیگنال لرزه ای، که محتوای فرکانسی آنها با زمان تغییر می کند تبدیل یک بعدی به فضای فرکانس برای پاره ای از اهداف پردازشی کافی نیست. قبلاً انتقال رد لرزه به فضای زمان و فرکانس را با استفاده از تبدیل فوریه روی پنجره های کوچکی بدست می آورند . این روش تحت عنوان تبدیل فوریة زمان کوتاه شناخته می شد . قدرت تفکیک زمان – فرکانسی در روش تبدیل فوریة زمان کوتاه با انتخاب طول پنجره محدود می شود . بعدها مشکل پنجر ه کردن در تحلیل زمان – فرکانس با استفاده از تبدیل موجک پیوسته برطرف شد. تبدیل موجک پیوسته از خاصیت تغییر مقیاس و جابجایی موجک استفاده کرده و نقشة زمان – مقیاس سیگنال مورد نظر را تهیه می کند . مقیاس بنوعی نشانگر مولفه فرکانسی است و تبدیل آن به فرکانس نقشة زمان – فرکانس بدست آمده را قابل مقایسه با نقشة زمان- فرکانس حاصل از تبدیل فوریة زمان کوتاه می کند. مقاطع لرزه ای تک فرکانس که با استفاده از روش های تحلیل زمان – فرکانس مقاطع لرزه ای تولید می شوند، در این مقاله از آنها برای آشکارسازی سایه های فرکانس پایین ناشی از مخازن هیدروکربور و تجزیه و تحلیل لایه های نازک با ضخامت تیونینگ استفاده شده است.