سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید رضا درگاهی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شاهین واعظی – بانک ژن گیاهی ملی ایران
محمد جعفر آقایی – بانک ژن گیاهی ملی ایران
منصور امیدی – گروه زراعت و اصلاخ نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق پتانسیل تنوع ژنتیکی کلکسیون لوبیای سفید (Phaseolus vulgaris L.) بانک ژن گیاهی ملی ایران شامل ۵۰۰ نمونه در مزرعه تحقیقاتی بانک ژن گیاهی ملی ایران واقع در کرج کشت و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق صفاتی از قبیل الگوی رشد، تعداد گره در ساقه اصلی، تعداد روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد روز تا غلافدهی، تعداد روز تا دانه بندی غلافها، تعداد روز تا رسیدن غلافها، انحنای غلاف، تعداد غلاف در بوته، تعداد بذر در غلاف، وزن صد دانه، تعداد بذر در بوته و عملکرد بذر بوته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آمار توصیفی صفات نشان داد که تنوع قابل ملاحظه ای در ارتباط با اکثر صفات مورد ارزیابی وجود دارد. نتایج حاصل از محاسبه ضرایب همبستگی ساده صفات نشان داد که صفات تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه، تعداد بذر در بوته، تعداد بذر در غلاف، تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا غلافدهی، تعداد روز تا دانه بندی غلافها، تعداد روز تا رسیدن غلافها، الگوی رشد، ارتفاع بوته و انحنای غلاف بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد بذر دارا می باشند. همچنین تجزیه رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که صفات تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه، تعداد بذر در بوته و انحنای غلاف بیشترین تغییرات عملکرد را توجیه می کنند. در تجزیه به مولفه های اصلی از صفاتی که همبستگی بالاتر و معنی دارتری با یکدیگر داشتند استفاده شد که این تجزیه ۱۳ صفت انتخابی را به چهار مولفه اصلی کاهش داد که در مجموع ۷۱/۰۶۴ درصد از کل واریانس موجود در صفات انتخابی را توجیه کردند که این مولفه های اصلی به ترتیب شامل خصوصیات غلافدهی، عملکرد و اجزاء آن، قدرت رویشی گیاه و خصوصیات غلاف بودند.