سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

وحید سهرابی – کارشناس پایگاه ملی داده های علوم زمین
مرتضی قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی سالاری راد – استادیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

باطله های معدنکاری و فرآوری زغال از جمله مهمترین منابع تولید زهاب اسیدی در اکثر نقاط دنیا م یباشند. به همین لحاظ است که بیشترین فعالیتها در ارتباط با شناسایی منابع احتمالی تولید
زهاب اسیدی و همچنین روشهای کنترل و خنثی سازی این زهابها در ارتباط با زغال سنگ انجام م یگیرد. از آنجا که منطقه زغالی البرز شرقی یکی از مهمترین مناطق تولید کنسانتره زغالسنگ برای استفاده در صنایع فولاد م یباشد، مقدار زیادی باطله تولید م یکند که قادر به تولید زهاب اسیدی م یباشند. با توجه به انباشت مقدار زیادی باطله در اطراف کارخانه زغالشویی البرز شرقی مطالعاتی به منظور بررسی قابلیت تولید زهاب اسیدی از این باطله ها انجام شد. در مطالعات آزمایشگاهی اولیهکه بر روی این باطله ها با استفاده از آزمایش استاتیکیABAاصلاح شده Modified Acid Base ) (Accounting انجام شد، مشخص گردید که باطله های قدیمی جیگ دارای قابلیت تولید اسید بودهو باطله های دیگر از نظر تولید اسید وضعیت نامشخصی دارند. به همین جهت برای مشخص شدن وضعیت کلی باطله های انباشته شده انجام آزمایش سینتیکی بر روی این باطله ها برای ادامه کار توصیه می شود.