سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شیرین یغموری – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

به منظور بررسی وارزیابی نهایی اکوتیپ های برتر یونجه مناطق سردسیری این پژوهش به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گریزه (سنندج) با استفاده از ۱۷ اکوتیپ برتر یونجه انتخابی مناطق سردسیری درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی وسه تکرار اجرا شد . یادداشت برداری از صفات مورفولوژیکی نظیر سرعت رشد مجدد، زمان شروع گلدهی، تعداد روزتا ۱۰ % گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در متر مربع، نسبت برگ به ساقه و عملکردعلوفه د ر هر چین به عمل آمد . نتایج تجزیه مرکب سه سال برای مجموع عملکرد علوفه ومیانگین صفات مورد بررسی نشان داد که اختلاف بین توده ها ها برای تمام صفات مورد ارزیابی معنیدار است. مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن وتعیین ضرایب همبستگی برای صفات فوق با نرم افزار Mstat-c انجام شد . بررسی ضرایب همبستگی صفات نشان داد که صفات سرعت رشد مجدد، نسبت برگ به ساقه، تعداد روز تا ۱۰ % گلدهی، تعداد ساقه در متر مربع و عملکرد علوفه تازه در یونجه با عملکرد ماده خشک همبستگی مثبت و معنی داری دارند و مهم ترین صفت مورفولوژیکی تعیین کننده علوفه در یونجه ارتفاع بوته (r=0/56) می باشد. بیشترین عملکرد با ۶۷/۹۲ تن علوفه تازه و ۱۹/۷۵ تن علوفه خشک در هکتار از توده بومی قهاوند همدان حاصل شد . بنابراین با جمع بندی نتایج این مطالعه و سایر خصوصیات مطلوب زراعی و پتانسیل تولید علوفه می توان توده بومی قهاوند همدان را برای مناطق یونجه کاری استان توصیه کرد و ادامه برنامه های اصلاحی آن را متذکر شد.