سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا خلیل آبادی – پژوهشکده هیدروفیزیک، مجتمع علوم و فناوری هوا – دریا
امیدعلی سلطانی – پژوهشکده هیدروفیزیک، مجتمع علوم و فناوری هوا – دریا
علی اکبر بیدختی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،

چکیده:

انرژی جزر و مدی از افت و خیز طبیعی آبهای جزر و مدی ساحلی حاصل می شود که عمدتا در اثر برهمکنش میدانهای گرانش ماه و خورشید با میـدان گـرانش زمـین بوجود می آید . انرژی جزر و مدی یک منبع تجدیدپذیر تولید الکتریسیته است که معایب سوختهای فسیلی نظیر انتشار گازهای مض ر، گرم شدن کـره زمـین، بـاران هـای اسیدی و … را به همراه ندارد . در این مطالعه ابتدا توسط آنالیز فوریه ) ) FFT ، نوسانات آب دریا در سواحل جنوبی ایران مورد آنالیز قرار گرفته و میزان خالص نوسـانات جزر و مدی در شش ایستگاه ساحلی تعیین شده است سپس توان جزر و مدی مربوط به هر یک از این ایستگاهها محاسبه شده است . نتایج حاصـل از ایـن مطالعـه مـی تواند در مطالعات اولیه احداث نیروگاههای جزر و مدی در جنوب ایران مورد توجه قرار بگیرد .