سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود اعظمی راد – کارشناس ارشد آبخیزداری – شاغل در اداره کل منابع طبیعی استان خراسان رضوی

چکیده:

در هر حوزه آبخیز مجموعه ای از عوامل تحت تاتیر متقابل با هم در ایجاد پدیده فرسایش نقش دارند که بر اساس شرایط خاص آنئ ممکن است یک یا چند عامل در تشذید و کنترل آن موثر باشند ،لذا طرح فوق با توجه به اهداف ذیل در حوزه معرف سد کارده صورت گرفته است .
-۱ شناسایی عوامل مختلف وموثر در فرسایش ورسوب منطقه .
-۲ بررسی خصوصیات هیدروفیزیکی حاکم در تولید رسوب حوزه .
-۳ محاسبه مقدار رسوب انتقال یافته در محل ایستگاههای هیدرومتری منطقه .
-۴ برآوردپتانسیل و درصد رسوبدهی حوزه با روش هیدروفیزیکی .
-۵ مقایسه رسوب محاسبه شده با کمک آمار ایستگاههاو رسوب برآورد شده از طریق روش هیدروفیزیکی .
جهت نیل و دستیابی به مسائل فوق ابتدا حوزه را بر اساس تراکم شبکه آبراهه به ۷ زیر حوزه هیدرولوژیکی تقسیم وسپس عوامل موثر در روش مذکور ( مساحت ،شیب،پوشش گیاهی ،زمین شناسی وهیدرولوژیکی ) مورد ارزیابی قرار گرفت وبا توجه به عوامل فوق ضریب پتانسیل ودرصد رسوبدهی هر زیر حوزه برآوردوبامقداررسوب محاسبه شده از ایستگاههای هیدرومتری باهم مقایسه گردید . ودر نهایت مشخص شدکه مقداررسوب برآوردشده با مدل هیدروفیزیکی نزدیک به مقداررسوب محاسبه شده ازطریق ایستگاههای هیدرومتری حوزه بوده وزیر حوزه آل با تولید رسوبی معادل ۱۰۲۹۷۹ / ۷۵ تن درسال بیشترین مقدار و زیر حوزه فیروزآبادکمترین مقدار رسوب ومعادل ۴۳۹۴۱ / ۲۹ تن درسال را دارامی باشند .