سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی تیموری – کارشناس ارشد آبخیزداری
میثم عمرانی – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

بخش وسیعی از کشور ایران را مناطق خشک و نیمه خشک و به عبارتی نیمه بیابانی فراگرفته است که به دلیل شرایط خاص محیطی از جمله خصوصیات ادافیکی، کم بود و توزیع نامناسب بارندگی، عدم تراکم پوشش گیاهی و … ، زمینه ساز وقوع فرسایش بادی می باشد . منطقه ریگ بشرویه از جمله مناطقی است که تحت تأثیر فرسایش بادی و حرکت شنهای روان قرار داشته و خسارات ناشی از آن باعث پر شدن منابع تأمین آب از رسوبات و از بین رفتن اراضی حاصلخیز کشاورزی شده و مانع بزرگی در جهت پیشرفت جوامع انسانی ساکن در منطقه را فراهم آورده
است . در این تحقیق به منظور برآورد میزان رسوبدهی بادی از مدل تجربی ) IRIFR اختصاصی و احمدی ) استفاده گردید . بدین منظور پارامترهای مورد نظر در هر یک از واحد های کاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و امتیاز رسوبدهی و در نهایت میزان رسوبدهی در هر یک از واحدهای کاری و اشکال فرسایشی تعیین گردید