سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن شریعت جعفری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
جعفر غیومیان – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

درحوضه سدها و درمناطقی باتاسیسات عمرانی و اقتصادی مختلف نظیر کانالهای ابیاری مخازن ذخیره آب و تاسیسات کشاورزی براورد پتانسیل رسوبدهی واحدهای هیدرولوژیک و شناخت عوامل موثردرافزایش باررسوبی حوضه بویژه عوامل و فرایندهای طبیعی بسیارحائز اهمیت است دربررسی ها و تحقیقات انجام شده تابحال قانونمندیهای حاکم برارتباط محسوس بین باررسوبی حوضه های ابخیز باوقوع حوادث طبیعی نظیر رانش زمین و سیل کمتر تبیین شده درحالیکه کشف این قانونمندیها درکاهش خسارات و خطرات ناشی ازاین پدیده ها و فرایندها میتواند بسیارموثر باشد هدف ازتبیین این مقاله انعکاس نتایج حاصل ازبررسیهای انجام شده عمدتا در زمینه بررسی فراوانی و پراکنش زمین لغزشها مکانیسمهای ورود مواد گسیخته شده لغزشی به چرخه حمل رسوب پتانسیل رسوبدهی واحدهای هیدرولوژیکی و استخراج قانونمندی های حاکم برروابط بین این پدیده ها درده زیرحوضه درمنطقه طالقان واقع در دامنه های جنوبی البرز مرکزی است این ده زیرحوضه عموما درمنطقه ای با سازندهای رسوبی – تبخیری حساس به رانش زمین و فرسایش شبکه ای وسیع ازابراهه ها و رودخانه ها و متوسط بارندگی ۷۰۰ میلیمتر واقع شده اند باتوجه به اینکه خروجی این حوضه به سدمخزنی طالقان رود و پس ازآن بعدازپیوستن به الموت رود و تشکیل شاهرود به سدسفیدرود می ریزد بسیارحائز اهمیت است